Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
 • USD
 • EUR
 • BGN
0
Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
 • USD
 • EUR
 • BGN
 •    

Европейската комисия предлага по-амбициозна, но постижима цел за икономии на енергия до 2030г.

Дата: 2014-08-06

Европейска комисия

 

Нови възможности пред европейските предприятия, приемливи сметки за енергопотребление за потребителите, повишена енергийна сигурност чрез значително намаляване на вноса на природен газ и положително въздействие върху околната среда: това са някои от очакваните ползи от целта за енергийна ефективност за 2030г., представена в съобщение на Европейската комисия. Предложената цел от 30% се основава на вече съществуващи постижения: новите сгради консумират половината от енергията, която им е била необходима през 80-те години, а промишлеността потребява с 19% по-малко енергия отколкото през 2001г.

Предложената цел надхвърля изискваните 25% икономии на енергия, за да се постигне 40% намаление на емисиите на CO2 до 2030г. В същото време рамката за енергийна ефективност, представена днес, цели установяването на правилен баланс между ползите и разходите.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за енергетиката, Гюнтер Х. Йотингер заяви:

„Нашето предложение представлява основата, която ще позволи на ЕС да постигне по приемлив начин по-висока сигурност на доставките, увеличено новаторство и по-голяма устойчивост. То е амбициозно и в същото време реалистично. Стратегията за енергийна ефективност ще допълни рамката относно енергетиката и климата до 2030г., представена през януари 2014г. Ние искаме да дадем правилен сигнал на пазара и да насърчим по-нататъшни инвестиции в енергоспестяващи технологии в полза на предприятията, потребителите и околната среда.“

В днешното съобщение относно енергийната ефективност и нейния принос към енергийната сигурност и рамката до 2030г. се прави и преглед на напредъка към постигане на целта на Европейския съюз за 20% енергийна ефективност до 2020г. Понастоящем се прогнозира, че ЕС ще постигне 18—19% икономии на енергия през 2020г.; договорената цел от 20% може все пак да бъде постигната, ако всички държави от ЕС приложат изцяло вече одобреното законодателство. Комисията не възнамерява да предложи нови мерки, но призовава държавите членки да увеличат усилията си, за да се гарантира колективно изпълнение на целта за 2020г.

Ползите от настоящите политики за енергийна ефективност

Сред доказаните предимства за предприятията и потребителите са например:

 • Енергоемкостта на промишлеността на ЕС е намаляла с почти 19% между 2001 и 2011г.
 • Чрез по-ефективни уреди като хладилници и перални машини се очаква потребителите да спестяват по 100 млрд. евро годишно — около 465 евро на домакинство — от сметките си за енергопотребление до 2020г.
 • Новите сгради днес консумират половината енергия от онази, която им е била необходима през 80-те години.

Дългосрочни ползи

В съобщението се разглеждат също така положителните въздействия на енергийната ефективност върху живота на европейските граждани през следващите шестнадесет години:

 • За всеки допълнителен 1 процент икономии на енергия вносът на газ в ЕС се очаква да спадне с 2,6%, като по този начин се намали зависимостта ни от външни доставчици.
 • Освен намаляването на сметките за енергопотребление, повече енергийно ефективни сгради ще предоставят допълнителни ползи за хората, които живеят и работят в тях. Например по-качествени прозорци могат да осигурят по-добро качество на въздуха и защита от външен шум.
 • Политиките за енергийна ефективност ще създадат нови възможности пред европейските предприятия, като строителни фирми и производители на оборудване. В съответствие с това ще бъдат създадени нови работни места на местно равнище.

Какво предстои?

Както се обявява в съобщението, Европейската комисия ще направи преглед на напредъка по отношение на енергийната ефективност през 2017г. Тя ще проучи въпроса дали следва да се използват допълнителни показатели, за да се изрази и следи напредъкът към постигането на целта за енергийна ефективност. Това могат да бъдат показатели, като например енергоемкостта, с които по-добре се вземат предвид съответните промени и прогнози за БВП и ръста на населението.

Контекст

Директивата за енергийната ефективност (2012/27/ЕС) въвежда задължителни мерки, с които да се гарантира постигането на целта за увеличаване на енергийната ефективност с 20% до 2020г. Тази цел е част от по-общите цели на ЕС в областта на енергетиката и климата до 2020г., включително намаляване на емисиите на парникови газове с 20% и постигане на дял на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс на ЕС в размер на 20%.

За момента само Дания, Италия, Кипър, Малта и Швеция са декларирали пълното транспониране на Директивата за енергийна ефективност в своето национално законодателство. Крайният срок за това беше 5 юни.

За повече информация

MEMO/14/494

Съобщението за енергийната ефективност на уебсайта на Генерална дирекция „Енергетика“ на Комисията